Razem łatwiej wygrać przetarg

Rzeczpospolita , autor: Sławomir Wikariak , oprac.: GR

lut 20, 2009


RAZEM ŁATWIEJ WYGRAĆ PRZETARG
Rzeczpospolita / 19.02.2009 / Autor: Sławomir Wikariak

Przedsiębiorca, który nie jest w stanie sam wystartować w przetargu, może połączyć siły z innymi i utworzyć konsorcjum. 

O ile potencjał techniczny uczestników konsorcjum musi być liczony razem, to wszystkie dokumenty takie jak zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia o nie zaleganiu z płaceniem podatków i składek ZUS każdy z wykonawców musi przedstawić osobno. Wystarczy, że jeden z nich nie złoży któregoś z wymaganych dokumentów, a całe konsorcjum zostaje wykluczone z przetargu. 
 
Art. 23 prawa zamówień publicznych mówi:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 lutego 2009 r.