Renta nie jest przeszkodą w dalszej aktywności zawodowej

Rzeczpospolita , autor: Anna Sadowska , oprac.: GR

lut 24, 2009


RENTA NIE JEST PRZESZKODĄ W DALSZEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Rzeczpospolita / 17.02.2009 / Autor: Anna Sadowska

Uzyskanie statusu rencisty nie musi skutkować zaprzestaniem aktywności zawodowej. Firmy mają do wyboru różne formy współpracy z osobą, która ma ustalone prawo do renty.

Przede wszystkim strony mogą zawrzeć umowę o pracę. Wówczas pracodawca będzie miał obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przedsiębiorca jest zobowiązany również odprowadzić za taką osobę składkę na  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Pracy, pod warunkiem, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia takiej osoby jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia. Zwolnienia w opłacaniu przez rok składek na FP i FGŚP będą miały firmy, które zatrudnią po 30 czerwca 2009 r. osoby w wieku powyżej 50 lat. Dodatkowym warunkiem uzyskania zwolnienia jest pozostawanie takiej osoby w ewidencji bezrobotnych przez 30 dni przed podjęciem pracy. Firmy zyskają też całkowite zwolnienie z opłacania tych składek za pracowników, którzy ukończyli 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni.

Pracujący rencista może nadal otrzymywać rentę w pełnej wysokości, pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie będzie przekraczało kwoty wynoszącej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Rencista i zatrudniająca go firma są zobowiązani zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 lutego 2009 r.