Czy na emeryturze pomostowej można nadal pracować?

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

lut 24, 2009


CZY NA EMERYTURZE POMOSTOWEJ MOŻNA NADAL PRACOWAĆ
Rzeczpospolita / 24.02.2009 / Autor: Marek Opolski

Przepisy przewidują możliwość podjęcia przez osobę uprawnioną do emerytury pomostowej działalności zarobkowej i osiągania z tego tytułu przychodu w wysokości nie przekraczającej określonych limitów.

Jeśli przychód z działalności zarobkowej nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS (w lutym 2078 zł), emerytura jest wypłacana w pełnej wysokości. Jeśli przekracza ten próg, ale jest niższy od 130% tego wynagrodzenia (w lutym 3859,20 zł), świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia tego progu, nie więcej jednak niż o maksymalną kwotę zmniejszenia (obecnie 440,24 zł). W przypadku przekroczenia 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ZUS zawiesza emeryturę pomostową.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 lutego 2009 r.