Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: MPIPS , oprac.: GR

lut 25, 2009


ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Jak należy traktować pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze? Jest to dofinansowanie czy refundacja?

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie uległy zmianie ogólne zasady przyznawania pomocy w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. Pomimo, że w art. 35a ust. 1 pkt 7c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14, poz. 92) mowa jest o dofinansowaniu takiego zaopatrzenia – pomoc ta była i jest przewidziana jako dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów.

Taki sposób postępowania wynika bezpośrednio z procedur określonych w przywołanym powyżej rozporządzeniu, które w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nakłada na wnioskodawcę obowiązek dołączenia do wniosku faktury określającej kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zatem podstawą ubiegania się o taką pomoc jest wcześniejsze zrealizowanie zaopatrzenia na dany przedmiot lub środek, a następnie – po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu (…) – ubieganie się o uzyskanie środków PFRON.