Prawo do zasiłku po likwidacji firmy

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

mar 2, 2009

PRAWO DO ZASIŁKU PO LIKWIDACJI FIRMY
Gazeta Prawna / 27.02.2009 / Autor: Bożena Wiktorowska

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje prowadzącemu działalność po złożeniu w urzędzie pracy kompletu dokumentów potwierdzających opłacanie składek ubezpieczeniowych.
 
Samozatrudniający się, który chce się zarejestrować jako bezrobotny, pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 par.1 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań, musi dodatkowo oświadczyć, że nie prowadzi działalności gospodarczej i że nie została ona zawieszona. Musi także przedstawić zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek.
Co ważne – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentować co najmniej 365 dni opłacania składek do ZUS.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, jeśli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Dodatkowo, w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji, opłacał on co najmniej przez 365 dni składki społeczne i na Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 27 lutego 2009 r.