Aktywni zawodowo emeryci i renciści mają nowe limity

Rzeczpospolita , autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

mar 3, 2009


AKTYWNI ZAWODOWO EMERYCI I RENCIŚCI MAJĄ NOWE LIMITY
Rzeczpospolita / 02.03.2009 / Autor: Sylwia Gortyńska

Jeżeli z zawiadomienia nadesłanego przez emeryta lub rencistę wynika, że jego zamiarem jest osiągnięcie przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższego jednak niż 130% tego wynagrodzenia, to ZUS wydaje decyzję o zmniejszeniu wysokości świadczenia.

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 lutego 2009 r. przeciętne wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r. wyniosło 3096,55 zł. Oznacza to, że od 1 marca 2009 r. do 1 maja 2009 r. graniczne kwoty przychodów dla świadczeniobiorców wynoszą 2167,60 (70% wynagrodzenia) i 4025,60 zł (130% wynagrodzenia).

Po przekroczeniu górnego limitu świadczenie jest całkowicie zawieszane. Taki stan trwa do miesiąca, w którym osoba uprawniona do emerytury lub renty złoży zawiadomienie o zamiarze osiągania przychodu w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia lub w wysokości niższej od 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub oświadczy, że nie wykonuje już działalności obowiązkowo objętej ubezpieczeniami społecznymi.

Również prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 marca 2009 r.