Bezwzględny zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu pracy!?

Państwowa Inspekcja Pracy , autor: PIP , oprac.: GR

mar 4, 2009


BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU NA TERENIE ZAKŁADU PRACY!?

Czy pracodawca może wprowadzić bezwzględny zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu pracy w regulaminie pracy, który zgodnie z art. 1041 § 1 pkt 8 Kodeksu pracy powinien m. in. ustalać obowiązki dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

Zasady ochrony przeciwpożarowej uregulowane są ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229 ze zm.) Sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. nr 80 poz. 563).

Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

1. używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

a. w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203),

b. w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,

c. w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa.


Żaden ze wskazanych wyżej aktów prawnych nie przewiduje bezwzględnego zakazu palenia.

Nie ma zatem podstaw do wprowadzenia zakazu palenia w regulaminie pracy ze względu na konieczność zapewnienia pracownikom właściwego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Prezentowane stanowisko jest tożsame ze stanowiskiem sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 kwietnia 2007 r., sygn. akt I OSK 892/06, stwierdził: zgodnie z obowiązującymi przepisami firmy zatrudniające co najmniej 20 osób muszą wyznaczyć pomieszczenie na palarnię. Jednocześnie należy stwierdzić, że przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia pracodawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (w tym palarni).


Problematyczne zapisy Kodeku pracy będą omawiane na szkoleniu organizowanym przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej
>>