Czy za zleceniobiorcę na urlopie wychowawczym składki płaci…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 15, 2007

Czy za zleceniobiorcę na urlopie wychowawczym składki płaci budżet

Firma zatrudnia na podstawie umowy zlecenia osobę przebywającą na urlopie wychowawczym. Czy składki na jej ubezpieczenia finansuje budżet państwa i tym samym podlega ona nadal ubezpieczeniom z tytułu urlopu wychowawczego

Osoba, która w czasie urlopu wychowawczego podejmuje działalność zarobkową np.: na podstawie umowy zlecenia, przestaje być ubezpieczona z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a obowiązkowe stają się ubezpieczenia ze zlecenia.

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają ubezpieczeniom z tego tytułu, pod warunkiem że:

– nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych i

– nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym, podejmujące pracę na podstawie umowy zlecenia, przestają podlegać ubezpieczeniom z tytułu tego urlopu, a podlegają ubezpieczeniom jako zleceniobiorcy. Wiąże się to z określonymi obowiązkami zarówno po stronie pracodawcy, który udzielił urlopu, zleceniodawcy, jako płatnika składek, jak i samej zainteresowanej.

Pracodawca, który udzielił urlopu wychowawczego, przestanie więc wykazywać w dokumentach rozliczeniowych składki za tę osobę, będzie za to składał imienny.

aport miesięczny ZUS RSA z kodem tytułu PAWŁOWSKA ubezpieczenia 01 10 00 (pracownik) i wy- specjalista kazaną przerwą w opłacaniu składek spowodowaną urlopem wychowawczym ubezpieczeń (121). Przestanie natomiast rozliczać społecznych składki z tytułu urlopu wychowawczego na czas wykonywania umowy zlecenia przez osobę przebywającą na tym urlopie. Budżet państwa przestanie tym samym finansować te składki.

Z kolei pracownik przebywający na wychowawczym, który podejmuje dodatkowe zatrudnienie, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę, który mu urlopu udzielił. Robi to pisemnie, na specjalnym oświadczeniu, które można pobrać z internetu ze strony www.zus.pl.

Natomiast zleceniodawca jako płatnik składek musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie zobowiązany jest opłacać i rozliczać należne składki na te ubezpieczenia.

Umowa zlecenia rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych, czyli emerytalnego, rentowych i wypadkowego (to ostatnie jest opłacane, jeśli praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy). Jeśli praca jest wykonywana poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy, ubezpieczenia wypadkowego nie ma. Dodatkowo dobrowolna jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez zleceniobiorcę, jeśli odpłatność za umowę zlecenia określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Poza opłacaniem składek zleceniodawca musi je także rozliczać w dokumentach ZUS DRA oraz ZUS RCA.B

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

Art. 66 ust. 1, art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).