Jak długo przechowywane są dokumenty w spółkach handlowych?

Gazeta Prawna , autor: Anna Łukaszewicz-Obierska , oprac.: GR

mar 10, 2009


JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DOKUMENTY W SPÓŁKACH HANDLOWYCH
Gazeta Prawna / 09.03.2009 / Autor: Anna Łukaszewicz-Obierska


Zgodnie z art. 288 par. 3 kodeksu spółek handlowych księgi i dokumenty rozwiązanej spółki powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale wspólników. W razie braku takiego wskazania osobę odpowiedzialną za przechowanie dokumentów wyznacza sąd rejestrowy.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, osoba przechowująca dokumenty będzie zobowiązana do przechowania księgi podatkowej przez pięć lat. Natomiast zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości, trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe.

Pozostałe dokumenty spółki przechowuje się przez okres co najmniej pięciu lat (księgi rachunkowe i dokumenty inwentaryzacyjne), natomiast karty wynagrodzeń pracowników przechowuje się przez okres wymaganego dostępu do informacji, wynikających z przepisów emerytalnych, rentowych, nie krócej jednak niż pięć lat. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, płatnik składek jest zobowiązany przechowywać listy plac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 9 marca 2009 r.