Stare auto możesz amortyzować jak nowe

Rzeczpospolita , autor: Bożena Nowicka , oprac.: GR

mar 10, 2009


STARE AUTO MOŻESZ AMORTYZOWAĆ JAK NOWE
Rzeczpospolita / 09.03.2009 / Autor: Bożena Nowicka

Przedsiębiorca, który wprowadzi do firmy stare auto, kupione kilka lat wcześniej na prywatne potrzeby, może zaliczyć do kosztów odpisy amortyzacyjne naliczane od jego pierwotnej wartości, z dnia zakupu, a nie od wartości rynkowej. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Warszawie w Interpretacji z 9 lutego 2009 r. (IPPB1/415-1403/08-2/IF).

Zgodnie z ustawą o PIT odpisy amortyzacyjne nalicza się od wartości początkowej środków trwałych. Z art. 22g ust. i pkt 1 ustawy wynika, że jest nią cena nabycia. Jeżeli nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych przed dniem założenia ewidencji środków trwałych, ich wartość początkową przyjmuje się w wysokości wynikającej z wyceny podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia (art. 22 ust 8 ustawy o PIT).  

Zgodnie z generalną zasadą określaną w art. 22g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze kupna ustala się na podstawie ceny nabycia.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 marca 2009 r.