PONOWNE USTALANIE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ OD PODSTAWY WYMIARU PRZELICZONEJ PO DNIU 28 LUTEGO 2009 R.

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 6 marca 2009 r.

Kwota bazowa obowiązująca od dnia 1 marca 2009 r. ma zastosowanie również do ponownego ustalenia wysokości emerytury lub renty od przeliczonej podstawy jej wymiaru, w myśl art. 110 ustawy emerytalnej.

Zarówno część świadczenia zależna od podstawy wymiaru oraz okresów składkowych i nieskładkowych, jak i część socjalna emerytury lub renty zostanie przeliczona z zastosowaniem kwoty bazowej 2578,26 zł., o ile:

1) wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty na podstawie art. 110 ustawy emerytalnej zostanie złożony po dniu 28 lutego 2009 r.,

2) wnioskodawca wskaże wynagrodzenia z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zgłosił wniosek o przeliczenie świadczenia lub z 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przy czym wynagrodzenia te muszą przypadać przynajmniej w części po przyznaniu emerytury lub renty,

3) wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia obliczony przy uwzględnieniu w/w wynagrodzeń będzie wyższy od poprzednio obliczonego.

pobierz pełne opracowanie >>