Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy pieniężnej?

Państwowa Inspekcja Pracy , autor: PIP , oprac.: GR

mar 10, 2009


KIEDY PRACOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODPRAWY PIENIĘŻNEJ?

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

Odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) przysługuje pracownikowi, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika w trybie przewidzianym ustawą (tj. w ramach zwolnienia grupowego – na podstawie art. 1 ustawy lub tzw. zwolnienia indywidualnego – na podstawie art. 10 ustawy).

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 przepisy ustawy stosuje się tylko u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Jeżeli więc pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, ww. ustawa nie ma zastosowania – nie przysługuje zatem odprawa.Trudne zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej
>>