Prawnik radzi…

GAZETA POMORSKA , autor: Ewa Brzozowska-Kowalka , oprac.: GR

mar 15, 2007

W ubiegłym roku pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 kodeksu pracy. Aktualnie kończy mi się roczne świadczenie rehabilitacyjne. Będę ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy w przypadku, gdy lekarz orzecznik przyzna mi rentę z tytułu niezdolności do pracy będę uprawniona do odprawy rentowej.
 
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik może ją otrzymać tylko raz.

Zdarza się, że między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę zachodzi znaczny odstęp czasowy, tzn., że były pracownik otrzymuje decyzję o przyznaniu emerytury lub renty po upływie kilku tygodni albo kilku miesięcy od daty ustania stosunku pracy.

W takich przypadkach należy zbadać, czy między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę ma miejsce związek przyczynowy lub funkcjonalny, który uzasadnia wypłacenie odprawy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownikowi, który przeszedł na rentę po rozwiązaniu umowy o pracę przysługuje odprawa pieniężna także wtedy, gdy pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej w czasie zatrudnienia i po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego została mu przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy.

Sąd Najwyższy w uchwale z 7 stycznia 2000 roku (III ZP 18/99, OSNAP 2000/24/888) uznał bowiem, że w takiej sytuacji pracownik przeszedł na rentę z tytułu niezdolności do pracy w sposób bezpośredni po ustaniu zatrudnienia, gdyż między ustaniem stosunku pracy a uzyskaniem renty nie nastąpiło żadne zdarzenie, które by tę bezpośredniość przerwało.

W takim przypadku pracodawca jest obowiązany do wypłaty odprawy, mimo że pracownik przeszedł na rentę kilka miesięcy później.

Podstawa prawna: art. 92 (1) kodeksu pracy.

Więcej Gazeta Pomorska.