Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: MPiPS , oprac.: GR

marzec 11, 2009


NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

Opracowane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

1 lutego 2009 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Wychodzą one naprzeciw postulatom przedsiębiorców upraszczając procedurę i ograniczając liczbę wymaganych dokumentów analizowanych przez administrację w trakcie procedury.

Do najważniejszych zmian upraszczających system należą m.in.:
 
– zniesienie dwustopniowej procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę, dzięki czemu nie ma już obowiązku uzyskiwania przyrzeczeń;

– zreformowanie mechanizmu tzw. testu potrzeb rynkowych;

– powierzenie wojewodom sporządzania wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;

– uproszczenie procedury zmiany miejsca wykonywania pracy lub stanowiska przez cudzoziemca;

– z tzw. uproszczonej procedury dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę mogą korzystać obok obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy również obywatele Mołdowy;

– wojewoda może wydać zezwolenie na pracę maksymalnie na trzy lata lub na pięć dla cudzoziemca, który pełni funkcję członka zarządu w firmie zatrudniającej powyżej 25 osób, zaś przy delegowaniu w ramach usługi eksportowej – na okres delegowania;

– nowelizacja wprowadza pięć typów zezwoleń na pracę ze względu na charakter wykonywanej pracy: A, B, C, D, E;

– obowiązuje zasada niedyskryminacji, tzn. pracodawca musi zadbać o to, by wynagrodzenie cudzoziemca nie było niższe od wynagrodzenia, które otrzymują inne osoby wykonujące pracę na podobnym stanowisku.

pobierz pełne opracowanie MPiPS >>