Na jakie wsparcie może liczyć osoba tracąca pracę

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

marzec 12, 2009


NA JAKIE WSPARCIE MOŻE LICZYĆ OSOBA TRACĄCA PRACĘ
Rzeczpospolita / 07.03.2009 / Autor: Magdalena Januszewska

W celu skorzystania z różnorodnego wsparcia jakie proponują urzędy pracy, osoba, która straciła pracę, powinna zarejestrować się we właściwym względem miejsca zamieszkania urzędzie pracy. Do zarejestrowania konieczne jest przedstawienie m.in. świadectwa ukończenia ostatniej szkoły i świadectw pracy z całego okresu zatrudnienia oraz wypełnienie karty rejestracyjnej.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu jeżeli:

– nie ma dla niego propozycji zatrudnienia,

– w ciągu 18 miesięcy przed rejestracją pracował co najmniej 365 dni.

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi miesięcznie 551,80 zł. Wypłacany jest w wysokości zależnej od stażu pracy i wynosi 80 proc. tej kwoty do pięciu lat stażu pracy, 100 proc. od 5 do 20 lat i 120 proc. dla osób ze stażem powyżej 20 lat. Zasiłek przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie siedmiu dni od rejestracji, jednak okres ten może być wydłużony do:

– 90 dni, jeśli w ciągu sześciu miesięcy przed zarejestrowaniem bezrobotny rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji firmy, redukcji zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu lub zmiany miejsca zamieszkania bądź zainteresowany rozwiązał umowę w trybie art. 55 § 1 kodeksu pracy z winy pracodawcy.

– 180 dni, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających rejestrację z bezrobotnym rozwiązano umowę bez wypowiedzenia.

Zasiłek w zależności od stopy bezrobocia w danym regionie wypłaca się przez 6 lub 12 miesięcy. Dłużej pobierają go osoby po 50 roku życia z co najmniej 20 letnim stażem oraz mający na utrzymaniu dziecko do lat 15, jeśli drugi małżonek jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu czasu jego pobierania. Zarejestrowany bezrobotny podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie ma innego tytułu do tego ubezpieczenia. W okresie pobierania zasiłku lub stypendium podlega także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a jeśli w tym czasie wykonuje pracę, np. na stażu, to także wypadkowemu. Wymienione składki płaci urząd pracy.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 marca 2009 r.