Zadania z zakresu rehabilitacji zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Daniel Cymbaluk , oprac.: GR

mar 16, 2009


ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZLECANE FUNDACJOM I ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Informacja PFRON z 16 marca 2009 r., dotycząca generatora wniosków w związku ze zlecaniem realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (…)

Skorzystanie z aplikacji „Generator Wniosków” jest jedyną prawidłową metodą wypełnienia wniosku o zlecenie realizacji zadań. Wnioski wypełnione z pominięciem aplikacji zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Wnioski w wersji elektronicznej do dalszej edycji i przekazania do PFRON są zapisywane jako pliki XML na dysku lokalnym. Każdy wniosek, który jest wypełniany za pośrednictwem Generatora Wniosków (jak również każda wersja tego wniosku) ma nadawany przez system informatyczny numer identyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, stanowiącą niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych. Każdy wniosek opatrywany jest sumą kontrolną przed jego zapisaniem i wydrukowaniem. Jakakolwiek zmiana treści wniosku (wersji elektronicznej w pliku XML) czy też próba edycji tego wniosku w innych niż Generator Wniosków aplikacjach (np. MS Word, Internet Explorer, itp.) spowoduje zmianę sumy kontrolnej a tym samym niezgodność wersji papierowej i elektronicznej wniosku.

Wniosek musi zostać w całości wypełniony przy użyciu Generatora Wniosków – jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy składają podpisy opatrzone odpowiednimi pieczęciami.

przeczytaj cały materiał >>