Jakie rodzaje schorzeń uzasadniają obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: MPiPS , oprac.: GR

mar 16, 2009


JAKIE RODZAJE SCHORZEŃ UZASADNIAJĄ OBNIŻENIE WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820, z późn. zm.), do schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zalicza się:

1. chorobę Parkinsona,

2. stwardnienie rozsiane,

3. paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,

4. znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,

5. głuchotę i głuchoniemotę,

6. nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,

7. epilepsję,

8. przewlekłe choroby psychiczne,

9. upośledzenie umysłowe,

10. miastenię,

11. późne powikłania cukrzycy.