CZY SPÓŁKA MOŻE ZALICZYĆ DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW REFUNDACJĘ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OTRZYMYWANEJ PRZEZ JEDNEGO Z JEJ WSPÓLNIKÓW?


Interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach


Rodzaj dokumentu:  interpretacja indywidualna

Sygnatura: IBPBI/1/415-860/08/KB

Data: 2009.01.19

Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 28 października 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów Spółki refundacji składek na ubezpieczenie społeczne otrzymywanej przez jednego z jej wspólników – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów Spółki refundacji składek na ubezpieczenie społeczne otrzymywanej przez jednego z jej wspólników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wspólnicy Spółki Cywilnej prowadzą działalność gospodarczą rozliczając się na zasadach ogólnych i prowadząc podatkową książkę przychodów i rozchodów. Jeden ze wspólników posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Opłacone składki ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych każdy ze wspólników Spółki odlicza od podstawy opodatkowania nie zaliczając ich do kosztów uzyskania przychodu. Składki te opłacane są z rachunku bankowego Spółki i ujmowane jako pobrania właścicieli na poczet osiągniętego dochodu.

Od czerwca 2008r. jeden ze wspólników, posiadając status osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą, zarejestrował się w PFRON i otrzymuje refundację składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (art. 25a pkt 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Dokonując zgłoszenia do PFRON podano dane Spółki (nazwa, adres, NIP, regon, numer rachunku bankowego) oraz dane wspólnika (PESEL, kopia aktualnego orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Refundacja składek wpływa na rachunek Spółki. Jest ujmowana w podatkowej książce przychodów i rozchodów w formie uwagi, a nie w przychodach Spółki. Otrzymane składki ujmowane są jako przychody z działalności gospodarczej wspólnika, którego dotyczą i uwzględniane w podstawie opodatkowania podczas obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy refundacja składek ZUS stanowi przychód z działalności gospodarczej Spółki czy tylko wspólnika, którego składki dotyczą (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)…

Zdaniem wnioskodawcy otrzymane składki stanowią indywidualny przychód z działalności gospodarczej wspólnika, którego refundacja dotyczy. Do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się opłaconych składek ZUS, tylko odlicza od podstawy opodatkowania. Gdyby Spółka zaliczyła otrzymane składki do przychodów Spółki ustaliłaby błędnie podstawę opodatkowania. Wspólnik, który nie otrzymuje refundacji miałby zawyżoną podstawę opodatkowania a zaniżoną ten wspólnik, który otrzymuje refundację.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.

Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 13a ww. ustawy).

Powołane wyżej przepisy dają osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą – także wspólnikom spółki cywilnej – możliwość wyboru w jaki sposób będą odliczać składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne. Mogą dokonać tego poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub poprzez bezpośrednie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej poniesionych na ten cel wydatków. Podkreślić jednocześnie należy, iż niezależnie od wybranego sposobu odliczania składek na ubezpieczenie społeczne, odliczeniu podlegają tylko składki faktycznie zapłacone a nie składki należne lecz nie uiszczone.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008r. nr 14, poz. 92) składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą nalicza się i opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.). W myśl jednak art. 25a ust. 5 pkt 1 tej ustawy fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż, co do zasady, otrzymana refundacja składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie ww. art. 14 ust. 2 pkt 2 stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika jednak, iż wspólnicy spółki cywilnej dokonali wyboru odliczania od dochodu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zaś w postaci zaliczania opłaconych składek do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Dlatego też, w przedstawionym stanie faktycznym, otrzymana refundacja składek, zgodnie z cyt. wyżej art. 14 ust. 3 pkt 3a, nie będzie stanowiła przychodu podatkowego żadnego ze wspólników spółki cywilnej. Otrzymana refundacja będzie pomniejszała wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, jaką wspólnik otrzymujący przedmiotową refundację będzie mógł odliczyć od osiągniętego dochodu, zważywszy, iż wydatki niezbędne dla ustalenia wysokości zaliczek na podatek (w tym składki na ubezpieczenie społeczne) w ciągu roku liczone są narastająco.

Jednocześnie zauważyć należy, iż zgodnie z art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r. – w przypadku otrzymania zwrotu zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio do dochodu lub podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 albo art. 30c, kwoty uprzednio odliczone.

Z uwagi na powyższe przedstawione we wniosku stanowisko należy uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie zauważyć należy, iż dokonywanie w prowadzonej przez Spółkę podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w kolumnie 16 „Uwagi”, zapisów kwot, wpływających na konto Spółki z tytułu refundacji składek na ubezpieczenie społeczne jednego ze wspólników, mimo iż nie stanowią one przychodów ani kosztów uzyskania przychodów żadnego ze wspólników spółki, nie stanowi naruszenia przepisów prawa podatkowego. Zapis ten bowiem nie ma wpływu na ustalenie dochodu Spółki oraz jej wspólników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zważywszy na fakt, iż jak wynika z wniosku wnioskodawcą jest Spółka Cywilna, niniejsza interpretacja, stosownie do postanowień m. in. art. 14k Ordynacji podatkowej, jest wiążąca tylko dla tego podmiotu co oznacza, iż nie wywołuje bezpośrednio skutków dla wspólników tej Spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 – 100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała