Zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem

Państwowa Inspekcja Pracy , autor: PIP , oprac.: GR

mar 16, 2009DO KIEDY MOGĘ WYKORZYSTAĆ 2 DNI ZWOLNIENIA OD PRACY NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM Z ART. 188 K.P.? DZIECKO URODZIŁO SIĘ 10 LUTEGO 1995 R.

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

Zgodnie z art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Przepisy Kodeksu pracy nie określają sposobu obliczenia wieku dziecka, o którym mowa w art. 188 k.p. W związku z tym należy zastosować na podstawie art. 300 k.p. odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Z powyższego wynika, że osoba, która urodziła się 10 lutego 1995 r. ukończy 14 lat 10 lutego 2009 r. o godz. 0.00 (a nie następnego dnia o godz. 24.00).

Jeżeli zatem pracownik nie skorzystał z prawa do 2 dni zwolnienia z art. 188 k.p. do ukończenia przez dziecko 14 lat, to po dniu, w którym wiek ten ono osiągnie, traci prawo do tego zwolnienia.


Trudne zagadnienia prawa pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej
>>