Zawarcie umowy dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Bożena Baczyńska , oprac.: GR

marzec 17, 2009


ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZLECANYCH FUNDACJOM I ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Informacja PFRON dotycząca warunków zawarcia umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

PFRON przypomina, iż zgodnie „Zasadami zlecania przez PFRON zadań (….)” – rozdział VI. Zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON warunkiem zawarcia umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest spełnianie przez Wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania dofinansowania w dniu podpisania umowy.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. zaświadczenie z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,

2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy) o niezaleganiu z podatkami – oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,

3. zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach – wydane przez bank (banki) nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy.

Jednocześnie przypominamy, iż środki PFRON przekazane będą na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wydzielony dla środków pozyskanych z PFRON w ramach realizacji umowy. Zleceniobiorca winien być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego.

W związku z powyższym prosimy o pilne podjęcie starań celem uzyskania wymaganych dokumentów niezbędnych do zawarcia umów.