CZY PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW JEST TAKA SAMA JAK PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE TYCH OSÓB?
ZUS/ 08.02.2008

Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Należy podkreślić jednak, iż przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. ograniczenia górnej rocznej podstawy wymiaru składek. Jednocześnie podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonego – pracownika, potrąconych przez płatnika – pracodawcę ze środków ubezpieczonego zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Trudne zagadnienia dotyczące rozliczeń z ZUS są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej >>