Jak liczyć miesięczny wymiar czasu pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy , autor: PIP , oprac.: GR

mar 22, 2009


JAK LICZYĆ MIESIĘCZNY WYMIAR CZASU PRACY?

W jaki sposób powinien zostać prawidłowo obliczony wymiar czasu pracy w danym miesiącu i jaki wpływ na taki wymiar mają przypadające w tym okresie święta?


Opdpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

Zgodnie z nowym art. 130 § 1 Kodeksu pracy obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

A zatem przykładowo w styczniu 2008 r. wymiar czasu pracy zgodnie z wyżej cytowanym przepisem wyniesie 3 pełne tygodnie pomnożone przez 40 godzin, co da w efekcie 120 godzin, oraz osiem dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego tj. od 1 do 4 stycznia i od 28 do 31, czyli 8 pomnożone przez 8. Wynik uzyskany w taki sposób to 184 godziny.

Ale oczywiście należy pamiętać, że wymiar czasu pracy ulega pomniejszeniu o święta przypadające w inny dzień niż niedziela. Zgodnie bowiem z § 2 art. 130 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.


Trudne zagadnienia dotyczące stosowania prawa pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej
>>