Czy zwalniane matki nie dostaną zasiłku dla bezrobotnych?

Rzeczpospolita , autor: Izabela Rakowska-Boroń , oprac.: GR

mar 23, 2009


CZY ZWALNIANE MATKI NIE DOSTANĄ ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH?
Rzeczpospolita / 17.03.2009 / Autor: Izabela Rakowska-Boroń
 
Z powodu luki w prawie kobiety powracające z urlopu macierzyńskiego mogą zostać pozbawione prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Sytuacja taka jest możliwa w przypadku jeśli pracodawca wobec kobiet na urlopach macierzyńskich skorzysta w myśl art. 104a nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z czasowego zwolnienia z opłacania składki na Fundusz Pracy a pracownice wracające z urlopu macierzyńskiego zostaną objęte zwolnieniami grupowymi lub z innego powodu nastąpi rozwiązanie umowy o pracę.

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia wyraźnie bowiem wskazują, że warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest odprowadzanie składek na Fundusz Pracy przez 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających utratę pracy i osiąganie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Bez spełnienia tych warunków zasiłek nie zostanie przyznany.

Luka prawna bierze się z faktu, iż ostatnia nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia jedynie pracowników po 50 roku życia  oraz pracowników niepełnosprawnych jako zwolnionych z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy, nie uwzględniając kobiet wracających z urlopów macierzyńskich.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 marca 2009 r.