JAK SPORZĄDZAĆ DOKUMENTY ROZLICZENIOWE KORYGUJĄCE, ABY WYCOFAĆ RAPORT ZUS RSA, KTÓRY NIEPOTRZEBNIE ZOSTAŁ PRZEKAZANY DO ZUS?

Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Imienny raport miesięczny ZUS RSA, niepotrzebnie złożony za danego ubezpieczonego, należy wycofać. Poniżej, na przykładach, przedstawione zostały zasady obowiązujące w tym zakresie.

Wycofanie imiennego raportu miesięcznego ZUS RSA (tzw. raportu świadczeniowego), złożonego za danego ubezpieczonego, następuje w ramach 6-znakowego kodu tytułu ubezpieczenia i odbywa się przez wpisanie w raporcie korygującym:

– kodu tytułu ubezpieczenia, jaki wpisano w wycofywanym raporcie,

– „0” w polu „liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat”,

– kodu świadczenia/przerwy, jaki wpisano w wycofywanym raporcie,

– takiego okresu jak w wycofywanym raporcie,

– pozostawienie pustego pola „kwota” albo wpisanie w nim „0,00”.

Zdarza się, że płatnik składa za daną osobę kilka raportów świadczeniowych z tym samym 6-znakowym kodem tytułu ubezpieczenia, ale różnymi kodami świadczenia/przerwy. Wówczas w razie konieczności wycofania:

– jednego z nich – musi złożyć tylko raporty, które są aktualne,

– wszystkich raportów – musi złożyć wycofanie każdego z raportów oddzielnie,

– jednego z nich i korekty drugiego raportu – musi złożyć aktualne raporty bez tego, który chce wycofać.

Imienne raporty korygujące zawsze przekazuje się z deklaracją rozliczeniową korygującą. Dokumenty te trzeba oznaczyć takim samym numerem identyfikatora.

Przykład
W komplecie dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2007 r. o numerze identyfikatora 01 płatnik złożył za daną ubezpieczoną, z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0, następujące raporty świadczeniowe ZUS RSA:

– kod świadczenia/przerwy 312, okres: 02.01. – 07.01., kwota: 200,00,

– kod świadczenia/przerwy 313, okres: 12.01. – 18.01., kwota: 200,00,

– kod świadczenia/przerwy 311, okres: 26.01. – 31.01., kwota: 200,00.

Wariant 1
Płatnik pomylił się i chce wycofać wszystkie raporty. W zestawie korygującym o numerze identyfikatora 02 (lub wyższym, jeśli za dany miesiąc przekazał już dokumenty rozliczeniowe korygujące) powinien zatem przekazać deklarację rozliczeniową korygującą oraz następujące raporty ZUS RSA:

– kod świadczenia/przerwy 312, okres: 02.01. – 07.01., kwota: pole puste lub „0,00”,

– kod świadczenia/przerwy 313, okres: 12.01. – 18.01., kwota: pole puste lub „0,00”,

– kod świadczenia/przerwy 311, okres: 26.01. – 31.01., kwota: pole puste lub „0,00”.

– W każdym raporcie w polu „liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat” należy wpisać „0”.

Wariant 2
Płatnik chce wycofać raporty z kodami świadczenia/przerwy 312 i 313 oraz skorygować dane dotyczące kodu świadczenia/przerwy 311 (powinno być – okres: 19.01.-28.01., kwota 300,00). W komplecie dokumentów rozliczeniowych korygujących o numerze identyfikatora 02 (lub wyższym, jeśli za dany miesiąc przekazał już dokumenty rozliczeniowe korygujące) należy przekazać deklarację rozliczeniową, dołączając jedynie raport ZUS RSA z kodem 311. W raporcie tym należy wpisać:

– kod świadczenia/przerwy 311, okres: 19.01.–28.01., kwota: 300,00.

Wariant 3
Płatnik chce wycofać raport z kodem 313, a w raporcie z kodem 311 skorygować okres i kwotę (okres na: 09.01.-20.01., kwotę na: 400,00). Raport z kodem 312 był poprawny. Płatnik powinien złożyć w komplecie korygującym o numerze identyfikatora 02 (lub wyższym, jeśli za dany miesiąc przekazał już dokumenty rozliczeniowe korygujące) deklarację rozliczeniową oraz następujące raporty ZUS RSA:

– kod świadczenia/przerwy 312, okres: 02.01.–07.01., kwota: 200,00,

– kod świadczenia/przerwy 311, okres: 09.01.–20.01., kwota: 400,00.


Problemy rozliczeń z ZUS są tematem szkolenia organizowanego przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej
>>