Zadania z zakresu rehabilitacji zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Dorota Świder , oprac.: GR

mar 26, 2009


ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZLECANE FUNDACJOM I ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Wyjaśnienia PFRON dotyczące „Generatora Wniosków”
Wyjaśnienia z dnia 25 marca 2009 roku do ogłoszonego przez PFRON w dniu 10 marca 2009 r. drugiego konkursu dotyczącego naboru wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…)

Zgodnie z treścią ogłoszenia, składany w ramach drugiego konkursu wniosek musi zostać wypełniony poprzez aplikację „Generator Wniosków”, która jest dostępna na stronie internetowej PFRON.

Aplikacja ta jest podstawowym narzędziem zarówno do wypełnienia wniosku jak również do dokonywania wydruków. Poprzez tę aplikację wypełniane są również niektóre, wymagane do wniosku, załączniki (np. budżet zadania, harmonogram realizacji). Pozostałe dokumenty wymagane do wniosku, nie uwzględnione w „Generatorze Wniosków” (np. „Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w stosunku do spodziewanych rezultatów realizacji zadania”, „Opis Indywidualnych Planów Działań”, „Schemat Indywidualnych Planów Działań”) muszą zostać opracowane przez Wnioskodawcę w innych niż „Generator Wniosków” aplikacjach (np. MS Word) i załączone do wniosku zarówno w wersji papierowej jak również elektronicznej.

W przypadku załączników do wniosku wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie załączników wymienionych w części B wniosku, za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania”.

Opis IPD oraz schemat IPD muszą zostać dołączone do wniosku zarówno w wersji papierowej jak również elektronicznej.

Nie ma wymogu załączania do wniosku Indywidualnych Planów Działań dla każdego uczestnika projektu – dokumenty te powinny być tworzone w trakcie realizacji projektu.