Ile mogą dorobić emeryci i renciści mundurowi…

Gazeta Prawna , autor: Małgorzata Jankowska , oprac.: GR

mar 16, 2007

Każdy decydujący się na podjęcie pracy emeryt lub rencista powinien sprawdzić, czy dodatkowe zarobki nie będą miały wpływu na wysokość otrzymywanego świadczenia. Dotyczy to też emerytów mundurowych.

Zasady dorabiania przez emerytów i rencistów mundurowych są podobne do tych obowiązujących emerytów cywilnych. Podobne, ale nie identyczne. Podstawowa różnica polega na braku konieczności zawieszania świadczenia w przypadku osiągnięcia przychodów w wysokości przekraczającej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W takim bowiem przypadku emerytura byłego funkcjonariusza ulega tylko zmniejszeniu o 25 procent.

Warto zaznaczyć, że używane tu pojęcie emeryt mundurowy oznacza funkcjonariusza zwolnionego ze służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Zarobki bez ograniczeń

Podobnie jak w systemie powszechnym ograniczenia dotyczące łączenia emerytury.i renty z pracą nie dotyczą wszystkich świadczeniobiorców. Bez żadnych ograniczeń mogą zarabiać emeryci (renciści) mundurowi: otrzymujący emeryturę w maksymalnej wysokości (75 proc. podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą) oraz pobierający rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Więcej Gazeta Prawna.