Jak rozliczyć zaliczki od wynagrodzeń pracowników?

Rzeczpospolita , autor: Paweł Ziółkowski , oprac.: GR

marzec 31, 2009


JAK ROZLICZYĆ ZALICZKI OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW?
Rzeczpospolita / 30.03.2009 / Autor: Paweł Ziółkowski

Zaliczki od wynagrodzeń pracowników za styczeń wypłaconych w lutym są kosztem stycznia, pod warunkiem że wynagrodzenia te zostały wypłacone w terminie.

Tak wynika z art. 22 ust. 6ba – 6bb ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 4g – 4h ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z tymi przepisami należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W razie uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje metodę kasową, są one kosztem w miesiącu zapłaty.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 marca 2009 r.