Nie wszystko do rozliczenia…

Gazeta Prawna , autor: Bogdan Świąder , oprac.: GR

mar 16, 2007

Emeryt rozlicza się z otrzymanej emerytury, a także z innych kwot, które uzyskał w trakcie roku podatkowego. W przypadku kwot otrzymanych od dawnego zakładu pracy za emeryta zryczałtowany podatek pobiera zakład pracy, który wypłacając kwoty pieniężne i inne świadczenia występuje w roli płatnika.

Emeryt, który otrzymuje od dawnego zakładu pracy pieniądze i inne należności, będzie w niektórych przypadkach zwolniony z podatku do kwoty 2280 zł w ciągu roku, a w innych przypadkach płatnik wypłacający świadczenia zobowiązany jest pobrać 10-proc. podatek dochodowy.

Źródła przychodów

Źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Od uzyskanych w Polsce dochodów z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, pobiera się 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek ten pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodów. Do poboru tego podatku zobowiązany jest zakład pracy wypłacający świadczenia emerytowi.

Zwolnienie z podatku

Nie od wszystkich jednak wypłaconych emerytowi świadczeń pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy.

CO STANOWI EMERYTURĘ

Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Więcej Gazeta Prawna.