Opis i schemat Indywidualnych Planów Działań oraz zakres terytorialny realizacji zadania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Dorota Świder , oprac.: GR

kwiecień 1, 2009


OPIS I SCHEMAT INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁAŃ ORAZ ZAKRES TERYTORIALNY REALIZACJI ZADANIA

Wyjaśnienia PFRON dotyczące konkursu dla fundacji i organizacji pozarządowych

Wyjaśnienia z dnia 1 kwietnia 2009 r. do ogłoszonego przez PFRON w dniu 10 marca 2009 r. drugiego konkursu dotyczącego naboru wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji (…)

dot. opisu i schematu Indywidualnych Planów Działań


Zgodnie z treścią ogłoszenia o drugim konkursie, projekty których celem jest:

1. Wejście osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy,

2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu),
muszą przewidywać tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdego beneficjenta projektu (tj. osób niepełnosprawnych).

Składając wniosek w ramach konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć m.in.: opis Indywidualnych Planów Działań oraz schemat Indywidualnych Planów Działań. Nie ma wymogu załączania do wniosku Indywidualnych Planów Działań dla każdego beneficjenta projektu – dokumenty te powinny być tworzone w trakcie realizacji projektu.

W opisie IPD należy wskazać:

– grupę beneficjentów ostatecznych projektu,

– działania, jakie zostaną podjęte w ramach realizacji projektu na rzecz beneficjentów ostatecznych projektu,

– sposób różnicowania tych działań dla poszczególnych beneficjentów ostatecznych projektu,

– sposób weryfikacji (w trakcie realizacji projektu) działań zaplanowanych wobec beneficjentów ostatecznych projektu,

– sposób weryfikacji efektów osiągniętych (po zakończeniu realizacji projektu) wobec beneficjentów ostatecznych projektu.

Schemat IPD – to graficzne przedstawienie (w ujęciu etapowym) rozwiązań przyjętych w opisie IPD.
 

dot. zakresu terytorialnego realizacji zadania

Zgodnie z treścią ogłoszenia, zgłaszane w ramach danego projektu zadania muszą mieć, co do zasady, charakter ponadregionalny (tzn. muszą to być zadania planowane do realizacji na obszarze więcej niż jednego województwa lub zadania skierowane do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie co najmniej 2 województw).

Projekt obejmujący zadania o zasięgu regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony jedynie wówczas, gdy jednym z zadań tworzących ten projekt jest zadanie pn. „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” (zadanie to musi mieć charakter regionalny lub lokalny i musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę). Szczegółowe warunki jakie musi spełniać projekt realizujący zadanie regionalne lub lokalne wskazane zostały w rozdziale V ogłoszenia o konkursie.

Jednocześnie przypominamy, iż w ramach drugiego konkursu wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 16 marca 2009 roku do dnia 20 kwietnia 2009 roku.