Na emeryturę, na rentę…

DZIENNIK BAŁTYCKI , autor: Ewa Pancer , oprac.: GR

mar 16, 2007

ZUS przygląda się twojej karierze zawodowej, sytuacji życiowej, ale pierwszy krok należy do ciebie. Sam musisz poinformować", że chcesz przejść na emeryturę lub rentę. Wydana decyzja nie jest ostateczna – możesz się od niej odwołać.

Wniosek

Wszystko zaczyna się wniosku, który sam musisz złożyć w ZUS. Może to być zgłoszone na piśmie lub ustnie do protokołu żądanie przyznania świadczenia. We wniosku musi się znaleźć twoje imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiegasz oraz twój podpis. Wniosek może być zgłoszony przez pełnomocnika, czyli każda osoba, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych. Pełnomocnictwa musisz udzielić na piśmie. Dla ułatwienia ZUS opracował gotowy wniosek o emeryturę lub rentę. ZUS Rp -1 i ZUS Rp – 6. Jest on dostępny we wszystkich inspektoratach ZUS i na stronie internetowej www.zus.pl. Wypełnij go drukowanymi literami. Z wnioskiem o świadczenie możesz wystąpić sam bezpośrednio do ZUS – bez pośrednictwa pracodawcy. Jeśli mieszkasz za granicą, poza państwami Unii, świadczenia wypłaca inspektorat właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce.

Z wnioskiem o emeryturę może wystąpić także osoba bezdomna, składając go do inspektoratu ZUS w miejscu, w którym aktualnie przebywa.

Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć określone dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia – ubezpieczenia:

pisemne zaświadczenie pracodawcy świadectwo pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy (datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, jej rodzaj i wymiar, pieczątkę zakładu pracy oraz podpis i pieczątkę służbową pracodawcy lub upoważnionego pracownika) wydane przez ZUS potwierdzenie ubezpieczenia orzeczenia sądu , legitymacja służbowa umowy o pracę H wpisy w dowodach osobistych pisma kierowane przez zakłady pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu, mianowaniu, angażowaniu, zwolnieniu, wyróżnianiu, udzieleniu urlopu), jeżeli na ich podstawie można ! ustalić okres zatrudnienia akta osobowe, których okres przechowywania wynosi 50 lat od rozwiązania umowy o pracę.

Więcej Dziennik Bałtycki.