Dopłata do wypoczynku pracownika wiąże się z pobraniem zaliczki

Rzeczpospolita , autor: Michał Maszewski , oprac.: GR

kwiecień 5, 2009


DOPŁATA DO WYPOCZYNKU PRACOWNIKA WIĄŻE SIĘ Z POBRANIEM ZALICZKI
Rzeczpospolita / 03.04.2009 / Autor: Michał Maszewski

Jeżeli firma dopłaca pracownikowi do wypoczynku, to osiągnie on z tego tytułu przychód podlegający PIT. Od takiego świadczenia trzeba zatem obliczyć i potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. 

Zgodnie z ustawą o PIT za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty. Są to w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, za godziny nadliczbowe, różne dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty. Do takich przychodów zalicza się ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Z podatku zwolniona jest m.in. wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są jednak bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 kwietnia 2009 r.