CZY DODATKOWY URLOP OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ JEST UZALEŻNIONY OD WIELKOŚCI ETATU?

Czy dodatkowy urlop wynikający z art. 19. par 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zależy od wymiaru etatu bądź czasu pracy w roku? Chodzi o to czy osoba pracująca na ½ etatu ma prawo do całego urlopu czy do połowy i czy osoba pracująca przez ½ roku ma prawo do całego urlopu czy połowy jego wymiaru?

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

W myśl art. 154 § 2 Kodeksu pracy wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar 20 lub 26 dni, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Zgodnie z art. art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 777 ze zm.), osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu osoba niepełnosprawna, nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Ustawa nie reguluje spraw związanych z nabywaniem prawa do kolejnych urlopów dodatkowych, zasad ich wykorzystywania itp.

Zgodnie z art. 66 ustawy, w sprawach tych stosuje się przepisy Kodeksu pracy, zatem prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nabywa z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, zaś wykorzystywanie urlopu dodatkowego również odbywa się na zasadach wskazanych w Kodeksie pracy.

Oznacza to, że także do urlopów dodatkowych będzie miała zastosowanie, wspomniana na wstępie zasada „przeliczania” ich na wymiar czasu pracy.

Urlopu, zgodnie z art. 1542 § 1 Kodeksu pracy, udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – jeden dzień urlopu odpowiada 7 godzinom pracy (art. 1542 § 3 w związku z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej …).

Przykładowo, gdy pracownik ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego i 10 dni urlopu dodatkowego, a zatrudniony jest w wymiarze 5/7 etatu, wymiar przysługującego mu urlopu wynosić będzie (26 + 10) x 5/7 = 25,71, czyli, po zaokrągleniu – 26 dni, a po przeliczeniu na godziny – 26 x 7 = 182 godziny. Analogicznie dla pracownika zatrudnionego na 6/7 etatu – 36 x 6/7 – czyli, po zaokrągleniu – 31 dni (217 godzin).Trudne zagadnienia prawa pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Gdańsk i Olsztyn)
zobacz więcej
>>