Przy obliczaniu ekwiwalentu za zaległy urlop bierz pod uwagę aktualne wynagrodzenie

Rzeczpospolita , autor: Sylwia Wojciechowska , oprac.: GR

kw. 13, 2009


PRZY OBLICZANIU EKWIWALENTU ZA ZALEGŁY URLOP BIERZ POD UWAGĘ AKTUALNE WYNAGRODZENIE
Rzeczpospolita / 09.04.2009 / Autor: Sylwia Wojciechowska 


Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy się pracownikowi, gdy nie może on wykorzystać go w naturze. Ekwiwalent należy się pracownikowi bez względu na przyczynę niewykorzystania wolnego. Możliwość zapłaty ekwiwalentu ograniczona została do przypadków wskazanych w art. 171 kodeksu pracy . Zgodnie z tym przepisem ekwiwalent należy się za urlop niewykorzystany z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w dacie rozwiązania stosunku pracy. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku 15 października 1976 roku (I PRN 71/76). Wysokość ekwiwalentu oblicza się zatem na podstawie wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Tak jest, nawet gdy ekwiwalent przysługiwał pracownikowi za urlopy należne za poprzednie lata pracy.
 
Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, tak samo jak i prawo do urlopu, przedawnia się z upływem trzech lat od momentu, gdy roszczenie stało się wymagalne.
 
Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oblicza się w taki sam sposób jak wysokość wynagrodzenia za czas urlopu.


Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 kwietnia 2009 r.


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na dwa ostatnie terminy szkolenia:

•• Problemy rozliczeń z ZUS, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków oraz praktyka stosowania prawa pracy – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o rehabilitacji, a także koniecznością dostosowania polityki zatrudnienia do sytuacji wywołanej postępującą dekoniunkturą

Olsztyn i Gdańsk

zobacz więcej >>