Nie wszystko do rozliczenia…

Gazeta Prawna , autor: Bogdan Świąder , oprac.: GR

mar 16, 2007

Emeryt rozlicza się z otrzymanej emerytury, a także z innych kwot, które uzyskał w trakcie roku podatkowego. W przypadku kwot otrzymanych od dawnego zakładu pracy za emeryta zryczałtowany podatek pobiera zakład pracy, który wypłacając kwoty pieniężne i inne świadczenia występuje w roli płatnika.

Emeryt, który otrzymuje od dawnego zakładu pracy pieniądze i inne należności, będzie w niektórych przypadkach zwolniony z podatku do kwoty 2280 zł w ciągu roku, a w innych przypadkach płatnik wypłacający świadczenia zobowiązany jest pobrać 10-proc. podatek dochodowy.

Źródła przychodów

Źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Od uzyskanych w Polsce dochodów z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, pobiera się 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek ten pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodów. Do poboru tego podatku zobowiązany jest zakład pracy wypłacający świadczenia emerytowi.

Rozliczenie przez ZUS

Trzeba pamiętać, że w ciągu roku to organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych. Natomiast w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego muszą sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych oraz urzędowi.skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika zagranicznego urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Oznacza to, że emeryt nie ma obowiązku składania zeznania

rocznego, jeżeli uzyskał tylko dochody z emerytury i nie korzysta z ulg i odliczeń. Nie będzie też zobowiązany do składania zeznania, gdy otrzyma od dawnego .pracodawcy wyżej wspomniane przychody zwolnione. Tak samo nie rozlicza się z przychodów, od których dawny zakład pracy pobrał 10-proc. podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, stosunkiem służbowym, spółdzielczym stosunkiem pracy lub pracy nakładczej.

Złożenie zeznania

W jednym przypadku – mimo objęcia wypłaconych kwot zryczałtowanym 10-proc. podatkiem – istnieje obowiązek złożenia zeznania rocznego przez emeryta. To sytuacja, w której ten zryczałtowany podatek nie zostanie pobrany. Trzeba pamiętać, że przypadku gdy przedmiotem świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed' udostępnieniem świadczenia. W przypadku gdy tego nie zrobi, jest obowiązany samodzielnie rozliczyć ten podatek w zeznaniu rocznym.

W zeznaniu rocznym wykazuje się należny podatek dochodowy w wysokości 10-proc, np. od otrzymanych przez emeryta świadczeń od dawnego zakładu pracy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. Oznacza to, że emeryt będzie zmuszony złożyć zeznanie roczne na druku PIT-36, w którym powinien wykazać przychody uzyskane z emerytury (rozliczone przez ZUS) w poz. 44 i 45, a zaliczki pobrane z tego tytułu w poz. 46. Dodatkowo w poz. 185 należy wykazać niepobrany zryczałtowany 10-proc. podatek, który nie został pobrany przez płatnika.

Więcej Gazeta Prawna.