Rozliczanie otrzymanych napiwków…

Gazeta Prawna , autor: Krzysztof Tomaszewski , oprac.: GR

mar 16, 2007

Wykonując niektóre zajęcia, oprócz wynagrodzenia, można otrzymać też napiwki. Są one opodatkowane. Mogą stanowić przychód ze stosunku pracy lub z tzw. innych źródeł. Oznacza to, że napiwki należy uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT.

CO WYKAZAĆ W PIT

Napiwki otrzymane przez pracowników zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mogą jednak stanowić przychód ze stosunku pracy (art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) bądź przychód z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

0 zakwalifikowaniu napiwków do jednego z wymienionych źródeł decyduje sposób ich otrzymania. Jeżeli kwota napiwku zawarta jest w rachunku wystawionym dla klienta, to wówczas dla pracownika kwota ta, zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód ze stosunku pracy. Przychód ten pracodawca dolicza do pozostałych składników wynagrodzenia i od łącznej kwoty pobiera zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli rachunek wystawiony dla klienta nie zawiera kwoty napiwku, który jest wręczany pracownikowi bezpośrednio przez klienta, to napiwek stanowi dla pracownika przychód z innych źródeł (art. 20 ustawy o podatku dochodowym) wykazywany w rocznym zeznaniu podatkowym, łącznie z dochodami z pozostałych źródeł.

W trakcie roku nie należy odprowadzać od nich zaliczek na podatek dochodowy ani składać dodatkowych dokumentów. W tym kontekście należy stwierdzić, że w takim przypadku napiwki stanowią przychód z innych źródeł który należy wykazać w zeznaniu podatkowym (patrz wyjaśnienia Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, IUSB XVI – 412/152/2004 z 27 lutego 2004 r.).

Przychody ze stosunku pracy

Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty. I to bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Długa lista przychodów

Lista przychodów ze stosunku pracy jest dość długa. W szczególności zaliczane są do nich wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, świadczenia pieniężne ponoszone przez pracownika i wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Łącznie z wynagrodzeniem za pracę

Napiwki, które stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy, podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę. Od takich przychodów płatnik (czyli np. kasyno) ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o "podatku dochodowym od osób fizycznych. Oprócz tego płatnik musi przekazać pracownikom imienne informacje (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych "wynagrodzeń (patrz wyjaśnienia Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, nr US32/PDL/PŁ/415-11/04 z 8 grudnia 2004 r.).

Więcej Gazeta Prawna.