10-proc. ryczałt od nagród…

Gazeta Prawna , autor: Bogdan Świąder , oprac.: GR

mar 16, 2007

Wygrane w konkursach oraz innych grach i zakładach, wzajemnych podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym pobieranym przez organizatora. Jeżeli nagrody i wygrane nie są w formie pieniężnej, podatnik powinien wpłacić organizatorowi kwotę podatku. Jeśli tego nie zrobił, a nagroda lub wygrana została mu przekazana, musi ten podatek rozliczyć w zeznaniu rocznym.

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż przychody z działalności gospodarczej, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Od uzyskanych na terytorium Polski dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody. Nię dotyczy to jednak .wszystkich

wygranych i nagród, gdyż w niektórych przypadkach są one zwolnione z podatku lub zwolnione do pewnej wysokości.

Zwolnienie częściowe dotyczy wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 złotych. Zwolnienie częściowe będzie miało zastosowanie, gdy powyższe gry będą urządzane i prowadzone przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych.

Zwolniona z 10-proc. podatku dochodowego będzie też wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki,, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową -jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

W tym przypadku zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, . stanowiących przychód z tej działalności. Osoba prowadząca działalność będzie musiała wartość takiej nagrody zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i opodatkować z pozostałymi dochodami z tej działalności.

Więcej Gazeta Prawna.