Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Gazeta Prawna , autor: Krystyna Górczak , oprac.: GR

kwi 20, 2009

 

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
GAZETA PRAWNA (2009-04-20) autor KRYSTYNA GÓRCZAK

Jeżeli podatnik zwraca kwoty, które wcześniej traktowane były jak jego dochód podatkowy, może je odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym od dochodu tego roku, w którym zwrotu takiego dokonał.
Jednym z odliczeń od dochodu jest zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających podatek), jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika. Podstawę do takiego odliczenia daje przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odliczenia dokonuje się tylko wówczas, gdy nie zrobił tego płatnik.
Jest to o tyle istotne, że zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 10 ustawy o PIT, jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych emerytur i rent lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, otrzymanych bezpośrednio z tego organu, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotów dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczając na tym rozliczeniu odpowiednie informacje. Jeżeli podatnik otrzymał bezpośrednio od tego organu zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ trwa – organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym za rok, w którym dokonał zwrotu składki, dolicza do podatku kwotę tej składki.

Informacja o zwróconych i odliczonych w związku z tym kwotach zawarta jest w pozycji 37 formularza PIT-40A/PIT-11A.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 20.04.2009 r.