Zasiłek dla bezrobotnych w PIT-57…

Gazeta Prawna , autor: Bogdan Świąder , oprac.: GR

mar 16, 2007

Kwoty zasiłku dla bezrobotnych są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i powinny być wykazane przez podatnika w zeznaniu rocznym PIT-37. Niektóre przychody bezrobotnego są zwolnione z podatku i nie wykazuje się ich w zeznaniu.

Osoba pozostająca bez pracy, która otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, powinna się z niego rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Za przychody otrzymywane z urzędu pracy traktuje się przychody z tytułu innego niż zatrudnienie, inna pracą zarobkowa, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z funduszu pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niektóre jednak przychody są zwolnione z podatku.

Urzędy pracy jako płatnicy

Urzędy pracy od wypłaconych z funduszu pracy zasiłków dla bezrobotnych są zobowiązane pobierać zaliczkę na podatek. Zaliczkę jod przychodów wypłacanych przez urzędy pracy, pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali, czyli 19 proc, pomniejszoną o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Do końca [lutego roku następującego po roku podatkowym urzędy pracy są obowiązane j przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje

Ważne! Jeżeli bezrobotny przez część roku prowadził działalność gospodarczą, dane z informacji PIT-11/8B musi wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36. Powinien je wpisać w rubryce inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 7, w poz. 73 i 75, natomiast zaliczkę – w poz. 77 naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru PIT-11/8B.

Osoby bezrobotne, które otrzymały od urzędów pracy takie informacje, powinny złożyć zeznanie roczne. Jeżeli przez cały rok były bezrobotne lub uzyskiwały także dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia czy o dzieło, to właściwym drukiem do wypełnienia będzie PIT-37. W informacji PIT-11/8B zasiłki dla bezrobotnych powinny być wykazane w rubryce: świadczenia wypłacone z funduszy pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych w poz. 49 i poz. 50, a pobrana zaliczka – w poz. 51.

Rubryki takiej nie posiada natomiast druk rocznego rozliczenia PIT-37, który będzie podstawą rozliczenia rocznego dla bezrobotnego. W związku z tym przychód z tego tytułu należy wpisać w rubryce inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4, w poz. 51 i 53, a pobraną przez urząd pracy zaliczkę w poz. 55.

Wolne od zeznania

Niektóre przychody wypłacane przez urząd pracy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Takich przychodów zwolnionych nie wykazuje się w zeznaniu rocznym. Przychody te nie powinny być też wykazywane w informacji^ PIT-11/8B otrzymywanej z urzędu pracy. Zwolnienie obejmuje zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stażu, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz kosztów zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie są również opodatkowane jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności. Do środków takich należą między innymi wydatki na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż pięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Na podobnej zasadzie zwolnione z podatku są środki otrzymane przez osoby bezrobotne za wykonanie prac społecznie użytecznych.

Na wniosek gminy starosta moje skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokościnie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Wszystkie te świadczenia zwolnione nie będą wykazywane w zeznaniu rocznym składanym przez bezrobotnego.

Więcej Gazeta Prawna.