Refundacja z budżetu państwa składek emerytalnych i chorobowych

Gazeta Prawna , autor: Michalina Topolewska , oprac.: GR

kw. 22, 2009

Refundacja z budżetu państwa składek emerytalnych i chorobowych
GAZETA PRAWNA (2009-04-22) autor: MICHALINA TOPOLEWSKA

Spółdzielnie socjalne mogą być zakładane przez osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne, a także organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Oprócz nich członkami lub założycielami spółdzielni mogą być także inne osoby, jednak nie mogą one stanowić więcej niż 20% wszystkich członków.
Członkowie spółdzielni będą mogli być zatrudnieni na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, ale również na podstawie innych umów, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Starosta ze środków Funduszu Pracy będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe za osobę zatrudnioną na podstawie spółdzielczej umowy o pracę w pełnej wysokości przez 24 miesiące. Natomiast przez kolejny rok do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 1 pkt 1,3,7,8 oraz art. 4 ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 22.04.2009 r.