Sprawozdanie finansowe za 2008 r.

GAZETA PODATKOWA , autor: Dorota Przybyszewska , oprac.: GR

kwi 22, 2009

Sprawozdanie finansowe za 2008 r.
Gazeta Podatkowa nr 32 (551) z dn. 2009.04.20, strona 3
Autor: Dorota Przybyszewska

Sporządzone
sprawozdanie finansowe za 2008 r. należy zatwierdzić. Zatwierdzenie
rocznego sprawozdania finansowego powinno zostać dokonane najpóźniej 30
czerwca 2009 r. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić to
wcześniej. Po zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe, a czasem także inne
dokumenty, należy przekazać odpowiednim instytucjom.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia trzeba złożyć w sądzie rejestrowym (KRS):

 • roczne sprawozdanie finansowe,
   
 • sprawozdanie z działalności (jeżeli jednostka ma obowiązek je sporządzać),
   
 • opinię biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu),
   
 • odpis
  uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu
  rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Stanowi o tym art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w oparciu o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej nie przekazują sprawozdania finansowego do
organu ewidencyjnego.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia składa się w celu ogłoszenia w „Monitorze Polskim B” (lub „Monito­rze Spółdzielczym” – w odniesieniu do spółdzielni):

 • wprowadzenie do sprawozdania
  finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek
  zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek
  przepływów pieniężnych za rok obrotowy,
   
 • opinię biegłego rewidenta,
   
 • odpis
  uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu
  sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Obowiązek ten nakłada art. 70 ustawy o rachunkowości
na jednostki, których sprawozdanie finansowe podlegało badaniu na
podstawie art. 64 ust. 1 tej ustawy.

W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych muszą złożyć w urzędzie skarbowym:

 • sprawozdanie finansowe,
   
 • opinię i raport biegłego rewidenta (jeśli mieli obowiązek poddać sprawozdanie badaniu),
   
 • odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej to sprawozdanie.

Kwestię tę reguluje art. 27 ust. 2 ustawy o pdop.
Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają
obowiązek złożyć do urzędu skarbowego samo sprawozdanie finansowe –
wraz z rocznym zeznaniem podatkowym (zeznanie za rok 2008 trzeba złożyć
do 30 kwietnia 2009 r.). Wynika to z art. 45 ust. 5 ustawy o pdof.


Żródło: Gazeta Podatkowa nr 32 (551) z dn. 2009.04.20, strona 3

Opracowanie: Andrzej Jurczewski