Szef zapłaci za niewłaściwe prowadzenie akt

Rzeczpospolita , autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

kwi 23, 2009

Szef zapłaci za niewłaściwe prowadzenie akt
RZECZPOSPOLITA (2009-04-23) autor: RYSZARD SADLIK

Jeżeli pracodawca w sposób nierzetelny prowadził teczki pracownika i ten poniósł z tego powodu szkodę, np. nie może uzyskać świadczeń emerytalnych lub rentowych, to może być on zobowiązany do zapłaty stosownego odszkodowania. Pracownik może dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwego prowadzenia przez niego akt osobowych.
Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy bowiem prowadzenie akt osobowych pracownika. Obowiązek ten wynika z art. 94 pkt 9a kodeksu pracy, w myśl którego pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.

Nieprowadzenie akt osobowych pracowników stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za co pracodawca może być ukarany karą grzywny. Wskazuje na to wprost art. 281 pkt 6 k.p. Istotne jest, że wykroczeniem jest tylko zaniechanie prowadzenia akt osobowych pracownika w całości, a nie brak w tych aktach poszczególnych dokumentów.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 23.04.2009 r.