Urząd powinien brać pod uwagę okresy przedawnienia
RZECZPOSPOLITA (2009-04-23)

Jeśli zachodzą przesłanki umorzenia postępowania z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego, organ podatkowy powinien ustosunkować się do tego merytorycznie, gdyż inaczej naruszy przepisy.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego jest instytucją prawa materialnego. Następuje z mocy prawa, bez potrzeby wydawania odrębnej decyzji organu podatkowego. Upływ terminu przedawnienia w związku z tym powinien być brany z urzędu pod uwagę w trakcie postępowania podatkowego, dotyczącego określenia wysokości zaległości podatkowej, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym, w którym może stanowić podstawę zarzutu w sprawie prowadzenia tego postępowania i podstawę umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 70 § 1 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Bieg przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego.

Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy sprawy z punktu widzenia merytorycznego.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 23.04.2009 r.