Jak ustalić wysokość składki wypadkowej?

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

kw. 24, 2009

Jak ustalić wysokość składki wypadkowej
RZECZPOSPOLITA (2009-04-24) autor: MARTA GADOMSKA

Pierwszą deklarację IWA złożyliśmy za 2008 r., ponieważ liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w tym roku była wyższa niż dziesięć. Słyszałam, że zakłady pracy, które przez ostatnie trzy lata nie składały takiej deklaracji, muszą ustalić stopę procentową składki wypadkowej samodzielnie. Nasz kod PKD według klasyfikacji PKD 200 A to 6330D, a w deklaracji IWA w rubrykach dotyczących liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych I ciężkich, poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, zatrudnionych w warunkach zagrożenia wpisaliśmy zero. W tabeli podanej przez ZUS nie bardzo mogę przypisać nasz kod PKD do podanych grup działalności. Jak mam ustalić stopę procentową składki wypadkowej od 1 kwietnia?

Tabela określająca wysokość stóp procentowych składki dla określonych działalności grupuje je na podstawie przypisania danego rodzaju działalności do odpowiedniej sekcji lub podsekcji oznaczonych symbolami literowymi według klasyfikacji PKD 2004. Działalność określona kodem PKD 6330D przypisana jest do sekcji I, a zatem obowiązującą stopą procentową składki wypadkowej będzie 1,47 proc.

Moja córka ma małą aptekę, w której zatrudnia trzech pracowników. Jaką stopę procentową będzie musiała stosować dla rozliczeń składki na ubezpieczenie wypadkowe od kwietnia 2009 r.?

Jeżeli córka jako płatnik składek zgłaszała w 2008 r. do ubezpieczenia wypadkowego poniżej dziesięciu ubezpieczonych, to obowiązująca ją stopa procentowa składki wypadkowej na rok składkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. będzie wynosiła 1,67 proc. Jest to 50 proc. najwyższej stopy procentowej składki ustalonej dla grup działalności obowiązującej od 1 kwietnia 2009 r.

Oblicz, ilu ubezpieczyłeś
Firma istnieje od 2007 r. Pierwszą deklarację IWA złożyliśmy za rok 2008. Do ubezpieczenia wypadkowego zgłosiliśmy ponad 100 osób. Jak ustalić składkę wypadkową?

W przedstawionym przypadku stopę procentową składki wypadkowej należy ustalić na podstawie załącznika nr 2 do rozporządzenia wypadkowego (akt prawny z 16 marca 2009 r., zmieniający rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, DzU nr 43, poz. 350), w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2009 r., w wysokości określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik na podstawie swojego rodzaju przeważającej działalności, określonego kodem PKD według klasyfikacji PKD 2004.

W styczniu I lutym 2008 r. firma zatrudniała dziewięć osób. Od połowy marca jest ich dziesięć. Jaką średnią liczbę pracowników należy przyjąć do wyliczenia ubezpieczenia wypadkowego Ile powinno wynosić ubezpieczenie wypadkowe przy numerze PKD 3150Z?

W opisywanym przypadku płatnik należy do podsekcji DL według klasyfikacji PKD 2004, a dla niej składka wypadkowa wynosi 1,47 proc. Jeśli chodzi natomiast o średnią liczbę ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w 2008 r., to należy ją ustalić dzieląc sumę zgłaszanych osób do tego ubezpieczenia we wszystkich miesiącach, a następnie ją podzielić przez 12 miesięcy, a więc 118/12, co daje 9,83, po zaokrągleniu 10 ubezpieczonych.

Dla kogo jaka wartość
A jaka będzie składka wypadkowa dla kodu PKD 2522Z?

Działalność określona tym kodem to produkcja opakowań z tworzyw sztucznych”, która została objęta grupą działalności produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych”, dla której stopa procentowa wynosi 2 proc.

Jaką składkę wypadkową opłaca wcześniejszy emeryt prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający ani jednej osoby Symbol PKD to 7430Z, a według nowego oznaczenia 7120B.? Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe emeryt opłaca dobrowolnie.

Emeryt jako osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe z uwzględnieniem stopy procentowej składki wynoszącej 1,67 proc. Osoby zgłaszające do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięć ubezpieczonych opłacają tą składkę w wysokości zryczałtowanej , bez względu na swój rodzaj działalności określony kodem PKD. Podana wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla tej grupy osób obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Źródło: Rzeczpospolita z 24.04.2009 r.