Świadczenie nie może być obniżone o więcej niż 25 proc.

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

kw. 27, 2009

Świadczenie nie może być obniżone o więcej niż 25 proc.
GAZETA PRAWNA (2009-04-27) autor: Bożena Wiktorowska

Pracujący dodatkowo emerytowani żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze otrzymujący niskie renty lub emerytury nie będą już dyskryminowani w przypadku uzyskiwania przychodów wynoszących od 70 do 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Sejm uchwalił nowelizację ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, zgodnie z którą, w przypadku osiągania dodatkowych przychodów bez względu na ich wysokość, renta lub emerytura będzie zmniejszana o kwotę nie wyższą niż 25%.

Dzięki nowym przepisom funkcjonariusze i żołnierze, bez względu na wysokość dodatkowych dochodów, będą objęci takimi samymi zasadami zmniejszania świadczenia.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 27.04.2009 r.