Czasem trzeba będzie zdobyć potwierdzenie odbioru

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Krywan , oprac.: GR

kw. 27, 2009


Czasem trzeba będzie zdobyć potwierdzenie odbioru
RZECZPOSPOLITA (2009-04-27) autor: TOMASZ KRYWAN

Możliwość rozliczenia wystawionych faktur korygujących przez sprzedawców uzależniona jest od posiadania przez nich potwierdzenia odbioru tych faktur. Dotyczy to faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania oraz faktur korygujących wystawianych w związku ze stwierdzeniem pomyłki zawyżającej na fakturze kwotę podatku.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie przepisów określających wymóg posiadania potwierdzeń odbioru do przepisów ustawy o VAT. Uczynił to, dodając 1 grudnia 2008 r. przepisy art. 29 ust. 4a – 4C ustawy o VAT.

Przepisy określają kilka przypadków, gdy nie stosuje się warunku posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Zgodnie z art. 29 ust. 4b ustawy o VAT dotyczy to korekt faktur:
-dokumentujących eksport towarów,
-dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów,
-dokumentujących dostawy towarów, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,
-wystawianych nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług w zakresie rozprowadzania wody, usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych.

W praktyce najlepszym sposobem jest podpisywanie kopii faktury korygującej przez nabywcę.
Dopuszczalne jest również sporządzanie przez nabywcę odrębnego dokumentu, w którym potwierdza on odbiór faktury korygującej i przesłanie go pocztą (także elektroniczną) czy faksem.
Prawidłowe jest również uzyskanie zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki listowej lub przesyłki poleconej zawierającej oryginał faktury korygującej.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 27.04.2009 r.