Opóźnienie pensji nie wstrzymuje świadczenia przedemerytalnego

Rzeczpospolita , autor: , oprac.: GR

kwi 27, 2009

Opóźnienie pensji nie wstrzymuje świadczenia przedemerytalnego
RZECZPOSPOLITA (2009-04-27)

Pracownik pensję za listopad 2004 r. dostał w marcu 2005 r., za grudzień 2004 r. w kwietniu, maju i grudniu 2005 r., za styczeń 2005 r. w grudniu 2005 r. i styczniu 2006 r., za luty i marzec 2005 r. w styczniu 2006 r., natomiast za marzec 2005 r. w lutym 2006 r. Ponadto wypłacono mu świadczenie przedemerytalne. Organ rentowy uznał, że pracownik przekroczył przychód, przez co otrzymał świadczenie nienależne. Wyliczając wysokość przychodów za okres od początku marca do końca lutego 2005 r., przyjął kwoty wypłacone przez byłego pracodawcę, a także wypłacone mu za ten okres świadczenie przedemerytalne. A to dlatego, że zgodnie z przepisami o świadczeniach emerytalnych przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.

Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poparł sąd okręgowy uznając za bezzasadne twierdzenie pracownika, że zaległe wynagrodzenie, które zostało mu wypłacone w okresie rozliczeniowym pomiędzy marcem 2005 r. a lutym 2006 r, nie powinno być zaliczane do łącznej kwoty przychodów za ten okres.

Pracownik wniósł apelację, zarzucając naruszenie prawa i błędną wykładnię przepisów. Podniósł też, że w okresie zatrudnienia wypłata świadczenia przedemerytalnego była zawieszona, a organ rentowy podjął wypłatę świadczenia od 1 kwietnia 2005 r.

Sąd apelacyjny uwzględnił jego argumenty i zwolnił pracownika z obowiązku zwrotu kwoty uznanej za nienależną. Uznał, że pracownik nie może ponosić negatywnych konsekwencji opóźnionej zapłaty wynagrodzenia za okres, w którym wypłata świadczenia emerytalnego była zawieszona ze względu na kontynuowanie zatrudnienia. Pracodawca zalegał z wypłatą pensji i dokonał jej za okres kilku miesięcy dopiero po podjęciu przez organ rentowy wypłaty świadczenia emerytalnego od 1 kwietnia 2005 r. z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy.
Wyrok SA w Katowicach z 20 lutego 2008r. (IIIAUa 621/07)

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Rzzeczpospolitej z 27.04.2009 r.