Jak sporządzić zaświadczenie o uzyskanych przychodach?

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

kw. 28, 2009

Jak sporządzić zaświadczenie o uzyskanych przychodach?
(Gazeta Prawna 28.04. 2009 r.) autor: Marek Opolski

W zaświadczeniu należy uwzględnić składniki przychodu stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także kwoty wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dla celów zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia przedemerytalnego ZUS uwzględnia przychód w wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku pracowników tzw. oskładkowaniu podlega przychód w rozumieniu przepisów o podatku ochodowym od osób fizycznych. Do przychodu podlegającego składce ZUS dolicza jednak również kwoty wypłaconych zasiłków chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego. Pomimo tego, że od tych należności nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne, wpływają one na ewentualne zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego. Z tego względu powinny one zostać wykazane w zaświadczeniu dla celów rozliczenia przez pracownika przychodu z ZUS.

W takim zaświadczeniu nie uwzględnia się natomiast pozostałych składników przychodu, od których nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składniki te zostały wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Należą do nich między innymi:
– nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat,
– odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
– odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,
– ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika,
– zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby.

Opracowanie: Grzegorz Rodziewicz

Więcej w Gazecie Prawnej z 28.04.2009 r.