Szef zapłaci za pogorszenie zdrowia podwładnego

Rzeczpospolita , autor: Sylwia Goratyńska , oprac.: GR

kwiecień 28, 2009

Szef zapłaci za pogorszenie zdrowia podwładnego
(Rzeczpospolita 28.04 2009 r.) autor: Sylwia Goratyńska

Aby jednak pracownik mógł skutecznie uzyskać takie świadczenia od firmy, musi udowodnić przed sądem związek przyczynowy pomiędzy działaniem pracodawcy a powstałą szkodą. Najpierw jednak powinien wystąpić o przyznanie świadczeń wynikających z ustawy wypadkowej. Przysługują mu bowiem należności z ubezpieczenia społecznego. Organy rentowe wypłacają min.:

– jednorazowe odszkodowanie (dla ubezpieczonego, który doznał stałego, lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty),

– świadczenie rehabilitacyjne (dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy),

– rentę z tytułu niezdolności do pracy (dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej).

Jednocześnie pracodawcy mogą odpowiadać za skutki wypadku przy pracy swojego pracownika na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących czynów niedozwolonych. Poszkodowany może się ubiegać m.in. o odszkodowanie. W razie bowiem uszkodzenia ciała łub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Opracowanie: Grzegorz Rodziewicz

Więcej w Rzeczpospolitej z 28.04.2009 r.