Od kiedy trzeba opłacać składki

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

kw. 28, 2009

Od kiedy trzeba opłacać składki?
GAZETA PRAWNA (2009-04-28) autor MAREK OPOLSKI

Od 1 stycznia 2010 r. pracodawcy będą zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. oraz wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych. Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika powstanie z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustanie z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Stopa procentowa składki na FEP będzie wynosiła 1,5 proc. podstawy wymiaru składki, ustalanej na analogicznych zasadach jak podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Składka na FEP będzie finansowana w całości przez płatnika składek, który będzie zobowiązany do jej opłacania co miesiąc (w terminach przewidzianych dla opłacania składek na ubezpieczenia społeczne) oraz rozliczenia tej składki w przekazywanej do ZUS miesięcznej deklaracji rozliczeniowej. Jedynie za pracownika wykonującego prace górnicze, które również uprawniają do emerytury pomostowej, nie będzie konieczne comiesięczne opłacanie składki na FEP. Pracodawca opłaci te składki jednorazowo, za okres wykonywania prac górniczych przypadający od 1 stycznia 2010 r., po nabyciu przez pracownika prawa do emerytury pomostowej.

W razie nieopłacenia składek na FEP lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS będzie mógł wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 proc. nieopłaconych składek.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 35-40 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych
(Dz.U. nr 237, poz. 1656).

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Gazecie Prawnej z 28.04.2009 r.