Będąc członkiem zarządu nie zawsze płacisz składki

Rzeczpospolita , autor: MICHAŁ JAKUBOWSKI , oprac.: GR

kwi 29, 2009

Wykonywanie obowiązków członka zarządu spółki kapitałowej nie powoduje podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, bo osoby piastujące takie funkcje nie są wymienione w art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).
O tym, czy spółkę z członkiem zarządu będzie łączyć inny stosunek prawny, decyduje zawarcie umowy o pracę lub umowy-zlecenia (por. wyrok SN z 14 lutego 2001 r., IPKN 258/00). I to ta relacja będzie stanowić tytuł do ubezpieczeń ZUS-owskich.

Jeśli z członkiem zarządu jest zawierana umowa o pracę, to podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym jak pracownik. Ma przecież status pracowniczy.
Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika członka zarządu do ubezpieczeń oraz za każdy miesiąc rozliczać i opłacać należne składki na ubezpieczenia.

Ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także ubezpieczeniu wypadkowemu podlega również członek zarządu, który swoje obowiązki wykonuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze umowy-zlecenia. W takiej sytuacji osoba ta jest objęta ubezpieczeniami jako zleceniobiorca.

Natomiast ubezpieczenie chorobowe z umowy-zlecenia jest dobrowolne. Do tego ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie zleceniobiorcy, którzy z umowy-zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Samo pełnienie obowiązków członka zarządu nie powoduje, że dana osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż taki tytuł do ubezpieczeń nie został wymieniony w art. 66 ustawy zdrowotnej. Dopiero zawarcie przez członka zarządu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej o charakterze umowy-zlecenia powoduje, że podlega również ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik lub zleceniobiorca.